Veelgestelde Vrae - Frequently Asked Questions

Afrikaans

English

Wat is die doel van hierdie webwerf?

Die doel van die Van Dyk familieregister is om die geskiedenis en geslagslyne van al die Van Dyks in en uit Suid-Afrika te noteer. Ons mik om die geskiedenis vir toekomstige geslagte te bewaar, met behulp van verifeerbare inligting.

Waar kry julle jul inligting vandaan?

Ons het aanvanklik die gedrukte 1975 Van Dyk-register gebruik. Gesien die tegnologiese beperkings in dié tyd, is die boek baie onvolledig en bevat dit baie inkorrekte inligting. Sedert ons die webwerf begin het, probeer ons die inligting in die 1975-register verifeer en aanvul, met behulp van 'n verskeidenheid bronne.

Ons gebruik hoofsaaklik aanlyn kopieë van oorspronklike dokumente, soos doop- en huweliksrekords en sterfkennisse wat op FamilySearch.org beskikbaar gestel word. Daarnaas maak ons dankbaar gebruik van inligting wat gebruikers ons stuur, aangesien nie alle inligting (veral met betrekking op hedendaagse generasies) aanlyn beskikbaar is nie. Ander bronne sluit in dié wat deur Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika beskikbaar gestel word, soos hul begrafplaas-projek, die 1972- en 1984-kieserslyste en hul BMD-projek. Ons bestel ook dokumente regstreeks van argiewe as ons 'n doodloopstraat bereik.

Skend dit nie mense se privaatheid nie? Wat van die POPI-wet?

Die doel van die POPI-wet is om verbruikers te beskerm teen die diefstal van geld of identiteit, deur seker te maak jou persoonlike inligting val nie in die verkeerde hande nie. Die wet vereis dus enige instansie wat persoonlike inligting verwerk, om dit te beskerm.

Ons doen ons bes om lewendige persone in die databasis se identiteit te beskerm. Enige lewendige persoon se inligting, met uitsondering van hul naam, is nie aan die publiek sigbaar nie. Slegs hul naam en verwantskap aan ander individue in die geslagsregister is sigbaar. Geen verdere inligting word sigbaar gemaak nie. Ons sal ook nooit inligting soos telefoonnommers, identiteitsnommers of huidige adresse publiseer nie.

Waar selfs die verwantskap sensitiewe inligting is wat 'n gebruiker eerder nie wil hê moet sigbaar wees nie, kan ons op versoek van die gebruiker hul naam ook privaat stel.

Hoe kan ek bydra?

Daar is verskeie maniere om by te dra.

1) Die maklikste is waarskynlik om seker te maak dat jou Van Dyk-familielede se inligting korrek en volledig is. Enige korreksies en aanvullings kan aan ons gestuur word per e-pos.

2) As jy self bietjie speurder wil speel, kyk gerus na hierdie ons lys ongekoppelde persone, of hierdie lys met rekords waarin Van Dyks voorkom, maar wie ons nog nie aan persone in die stamboom kon koppel nie. Laasgenoemde lys kan deur enige een besigtig word, maar toestemming sal verleen moet word indien u die dokument ook wil wysig.

3) Donasies is ook welkom. Ons gebruik dit byvoorbeeld om hierdie webwerf in die lug te hou, of om navorsers te betaal om dokumente in verskeie argiewe deur die land vir ons te kopieer. Kontak ons gerus as jy 'n donasie wil maak.

What is the goal of this website?

The goal of the Van Dyk family register is to record the history and lineages of all the Van Dyks of South Africa. We aim to preserve the past for future generations, using verifiable information as much as possible. /

Where do you find your information?

We started off with the printed 1975 Van Dyk genealogy. Due to the technological constraints at the time, it is woefully incomplete and contains a lot of faulty information. Since the start of the website, we have been verifying the information and adding to it, using a range of sources.

We mostly use online copies of original documents, such as baptism records, marriage records and death notices that are made available at FamilySearch.org. We also greatfully accept user contributions, since not all information (especially as far as modern generations are concerned) can be found online. Other sources include those provided by the Genealogical Society of South Africa, such as their gravestone project, their BMD project, and the 1972 and 1984 voter registration rolls. We also order documents from various archives when we hit a dead end with our research.

Isn't this an invasion of privacy? What about the POPI Act?

The goal of the POPI Act is to protect consumers against financial or identity theft, by ensuring that your personal information does not fall into the wrong hands. The act requries any organisation that processes personal information to protect it.

We do our best to protect the identities of living people in the database. Any living person's information, with the exception of their name, is not visible to a public visitor. Only their name and relationships to other individuals in the database are made visible, no other information can be viewed. Furthermore we simply don't publish information like telephone numbers, identity numbers of current addresses.

If even the relationship to an individual is considered sensitive, we can, if that user requests, make their name private as well.

How can I contribute?

There are various ways you can help this website.

1) By far the easiest would be to simply check that your information and other Van Dyk family members are correct and complete. Any corrections/additions can be sent to us via email.

2) Looking to do some sleuthing yourself? Try your hand at this list of unconnected Van Dyks, or this list of records in which a Van Dyk appears whom we've not been able to match to a person in the tree.

This last list can be viewed by anyone, but you will need permission to edit it.

3) We also accept donations. We use them to, for instance, keep this website up and running, and to order documents from various archives across the country. Please contact us via email if you would like to make a donation.